جشن یکسالگی دیجی کاشی

*به همت مدیران مجموعه و کارمندان محترم دیجی کاشی یکساله شد .