بارگیری 24 ساعته در انبارهای دیجی کاشی

*با همت مدیریت مجموعه و با استقبال خریداران محترم زمان بارگیری در انبارهای مجموعه ۲۴ ساعته شد .